Місія, візія, цінності

В умовах воєнного стану та відновлення економіки у післявоєнний період актуальними завданнями є створення доступного для здобувачів освіти безпечного освітнього середовища та надання якісної освіти відповідно до їх власних потреб та запитів суспільства і держави.

МІСІЯ:

Різнобічний і гармонійний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу та підвищення освітнього рівня українця майбутнього.
Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на основі спільних цінностей та співпраці, сприятиме розвитку життєвих компетентностей та соціалізації учнів. Застосування інформаційно-комунікаційних та дистанційних, проєктних технологій в освітньому процесі сприятиме розвитку цифрової компетентності, формуванню соціального досвіду в цифровому суспільстві.
Концепція Нової української школи передбачає, що в основу освітнього процесу в школі покладено загальнолюдські цінності, зокрема:
Свобода та відповідальність
Свобода та відповідальність забезпечують право кожної людини на самореалізацію, намірів, ідей для розвитку особистості.
Активна громадянська позиція
Громадянська позиція людини – це прояв самовираження, показ індивідуальності та власної думки громадянина держави. Залучення учасників освітнього процесу до розв’язання актуальних проблем, спроможність орієнтуватися у сучасних реаліях сприятиме формування готовності до активної участі у розбудові суспільства.
Толерантність як прояв людяності
Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єдності, дає можливість усвідомлення неповторності кожної людини, її безумовної унікальності, яка має бути прийнята іншими задля створення сприятливих умов для розвитку особистості та суспільства загального добробуту.
Довіра як основа діалогу
Створення атмосфери довіри як соціального капіталу, необхідного для успішного формування діалогу між громадянами та державою, відкритість у ставленні однієї людини до іншої, свідчить про бажання спілкуватися без «подвійного дна», з наданням людині права на помилки. Атмосфера довіри гарантує учасникам освітнього процесу неодмінний внутрішній розвиток, без якого будувати у майбутньому відкриті стосунки з іншими людьми є немислимим.
Академічна доброчесність
Доброчесність закладає фундамент відповідальної поведінки учнів та сприяє формуванню відповідального суспільства. Академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі.

ВІЗІЯ:

Дистанційна школа реалізує концепцію Нової української школи і є закладом нового типу, який формує цілісну особистість, різнобічно розвинену, здатну до критичного мислення, яка є патріотом країни з активною громадянською позицією, та діє згідно з морально-етичними принципами, і здатна приймати відповідальні рішення, є інноватором, спроможним змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.
Освітній процес у школі ґрунтується на компетентнісному, комунікативно-діяльнісному, особистісно орієнтованому, проблемному, системному, аксіологічному підходах.
У школі реалізується інституційна (зокрема дистанційна) та індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж), і мультипрофільна освіта.
Дистанційна освіта дає змогу навчатися та здобувати необхідні знання віддалено від закладу освіти в будь-який зручний час.
Мультипрофільна освіта забезпечує створення динамічних груп всередині паралелі класів, навчання в яких обирає учень з метою поглибленого вивчення окремих профільних навчальних предметів або галузей знань у динамічних групах.
Мета дистанційної школи: надати якісну сучасну освіту шляхом вільного індивідуального творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави на основі використання цифрових та дистанційних технологій.
Основним завданням дистанційної школи є надання освітніх послуг з використанням дистанційних технологій згідно з Законом України «Про освіту»: «Надання освітніх послуг – це комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання».